زبان


( ! ) Notice: Trying to get property of non-object in C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\helper.php on line 35
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0000249736{main}( )..\index.php:0
20.17168985144JSite->render( )..\index.php:48
30.20289449608JDocumentHTML->render( )..\application.php:268
40.20289449632JDocumentHTML->_renderTemplate( )..\html.php:433
50.23409651728JDocumentHTML->getBuffer( )..\html.php:652
60.23409652168JDocumentRendererModules->render( )..\html.php:371
70.23409652976JDocumentRendererModule->render( )..\modules.php:39
80.23409655256JModuleHelper::renderModule( )..\module.php:107
90.23409685760include( 'C:\wamp\www\modules\mod_breadcrumbs\mod_breadcrumbs.php' )..\helper.php:173
100.23409703456modBreadCrumbsHelper::getList( )..\mod_breadcrumbs.php:16
صفحه اصلیمجازی سازیارایه یک روش مبتنی بر کاربرد برای تخصیص وظایف در بستر ابر

ارایه یک روش مبتنی بر کاربرد برای تخصیص وظایف در بستر ابر

نام و نام خانوادگی : آتوسا یوسفی

عنوان گزارش : ارایه یک روش مبتنی بر کاربرد برای تخصیص وظایف در بستر ابر

نوع گزارش :  پایان نامه‌ی ارشد

وضعیت گزارش : تصویب شده و در حال انجام

زمان اتمام : بهمن 93

 

چکیده گزارش : 

در این پایان نامه قصد بر این است که یک روش جدید مبتنی بر اولویت برای تخصیص وظایف به ماشین‌های مجازی ارایه گردد؛  بطوریکه زمان پاسخ به وظایف  با اولویت نسبت به بی اولویت به طور متوسط کمتر شود. به این منظور در دوسطح ایده ی خود را ارایه می دهیم بنابراین هم در سطح تخصیص وظایف به ماشین‌های مجازی  و هم در سطح هریک از ماشین‌ های مجازی به  منظور بهبودی زمان پاسخ وظایف با اولویت نسبت به بی اولویت راهکارهایی ارایه داده شده اند؛ و همچنین راهکارهای خودرا در دو محیط همگن و نا همگن به انجام می‌رسانیم.

جستجوی سریع

بازگشت به بالا